Dzielenie się Pięknem ze Wszystkimi

Zrównoważony rozwój: zobowiązanie L’Oréal

osiągnięcia celów do 2020 roku, ambicje i wymierne efekty działań.

Ogłoszony w 2013 roku program Sharing Beauty With All (Dzielenie się Pięknem ze Wszystkimi) nawiązuje do wieloletnich tradycji odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, a jego celem jest transformacja L’Oréal w kierunku pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko.

Zintegrowany z łańcuchem wartości Grupy L’Oréal, program Sharing Beauty With All (Dzielenie się Pięknem ze Wszystkimi) wyznacza cele do roku 2020 w czterech obszarach: zrównoważonych innowacji, zrównoważonej produkcji, życia w zgodzie ze zrównoważonym podejściem i zrównoważonego rozwoju.

Co roku, L’Oréal publikuje szczegółowe dane na temat postępów w realizacji tej strategii i osiągniętych rezultatów w zakresie odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Grupa niezależnych międzynarodowych ekspertów spotyka się, aby raz w roku ocenić efekty podjętych działań i zasugerować kierunki na przyszłość.

Nasze wyniki za 2018 ROK
w obszarze zrównoważonego rozwoju

Zobowiązania i cele

Innowacje

ZRÓWNOWAŻONE

100% naszych produktów będzie miało ulepszony profil środowiskowy lub społeczny.
Każdy nowy lub ulepszony produkt będzie miał poprawiony profil środowiskowy lub społeczny, dzięki spełnieniu co najmniej jednego z
poniższych kryteriów:

Nowa formuła zmniejszy tzw. ślad środowiskowy

Nowa formuła oparta będzie na odnawialnych surowcach, które pozyskiwane są w sposób zrównoważony lub są pochodzą tzw. 'zielonej chemii'

Nowe opakowanie będzie miało ulepszony profil środowiskowy

Nowy produkt będzie miał pozytywny wpływ społeczny

Produkcja

ZRÓWNOWAŻONA

Do 2020 roku, zmniejszymy ślad środowiskowy naszych fabryk i centrów
dystrybucyjnych o 60% (w stosunku do 2015 roku), jednocześnie docierając
do miliarda konsumentów. Nasze cele do 2020 roku to:

Zredukujemy emisję CO2 naszych fabryk i centrów dystrybucyjnych o 60% (w stosunku do roku bazowego 2005)

Zredukujemy emisję CO2 związaną z transportem naszych produktów o 20% (per produkt, w stosunku do roku bazowego 2011)

Ograniczymy zużycie wody o 60% (per produkt, w stosunku do roku bazowego 2005)

Ograniczymy odpady o 60% (per produkt, w stosunku do roku bazowego 2005)

Ograniczymy do zera wysyłanie odpadów na składowiska

Życie

W ZGODZIE ZE ZRÓWNOWAŻONYM PODEJŚCIEM

Zachęcamy naszych konsumentów,
aby dokonywali zrównoważonych wyborów. Podjęliśmy szereg inicjatyw, które
pomogą nam osiągnąć ten cel:

100% naszych nowych produktów zostanie ocenionych pod kątem ich środowiskowego i społecznego profilu.

Wszystkie nasze marki będą wspierać konsumentów w podejmowaniu świadomych, zrównoważonych wyborów

Wszystkie marki L’Oréal ocenione zostaną pod kątem środowiskowego i społecznego wpływu i zobowiązują się do poprawy tych wskaźników.

Każda marka raportować będzie postępy w budowaniu świadomości konsumentów na temat zrównoważonych wyborów.

Nasi konsumenci będą mieli wpływ na nasze działania w zakresie zrównoważonego rozwoju uczestnicząc w otwartym dialogu

Rozwój

ZRÓWNOWAŻONY

Społeczności
Do 2020 roku, 100 000 osób ze środowisk nieuprzywilejowanych
otrzyma nasze wsparcie
w zakresie znalezienia pracy, poprzez:

Program Solidarity Sourcing realizowany z naszymi dostawcami

Programy antydyskr yminacyjne

Szkolenia zawodowe o tematyce kosmetycznej

Programy edukacyjne i mentoringowe

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Dostawcy
Do 2020 roku, 100% naszych strategicznych
dostawców będzie zaangażowanych
w realizację programów zrównoważonego rozwoju:

Wszyscy nasi strategiczni dostawcy będą oceniani i wybierani pod kątem ich środowiskowych i społecznych działań

Wszyscy nasi strategiczni dostawcy ocenią swoje regulacje związane ze zrównoważonym rozwojem, we współpracy z L’Oréal

Wszyscy nasi dostawcy będą mieli dostęp do programów szkoleniowych, aby mogli poprawić swoje regulacje w zakresie zrównoważonego rozwoju

20% naszych strategicznych dostawców będzie współpracować z L’Oréal w ramach programu Solidarity Sourcing

Pracownicy
Do 2020 roku wszyscy pracownicy L’Oréal,
niezależnie od lokalizacji,
w której pracują, będą mieli dostęp do:

Opieki zdrowotnej na najwyższym możliwym poziomie w danym kraju

Finansowego zabeezpieczania w przypadku zdarzeń losowych skutkujących niezdolnością do pracy lub kalectwem

Co najmniej jednej sesji szkoleniowej w roku