1/ ORGANIZACJE, Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY

EDGE

Organizacja EDGE (Economic Dividends for Gender Equality) stworzyła najbardziej zaawansowaną na świecie metodologię oceny oraz standardy certyfikacji firm w zakresie równouprawnienia płci. Proces certyfikacji EDGE został opracowany w taki sposób, aby pomóc organizacjom w stworzeniu optymalnego środowiska pracy dla kobiet i mężczyzn, jak również pomóc im w pełnym wykorzystaniu korzyści płynących z równości płci. Metodologia EDGE obejmuje pięć głównych obszarów: równe płace za porównywalną pracę, rekrutację i zarządzanie awansami, szkolenia z zakresu rozwoju zdolności kierowniczych i programów mentorskich, elastyczne systemy pracy i kulturę korporacyjną.

Partnerstwo z L’Oréal
W 2014 r. koncern L’Oréal rozpoczął proces certyfikacji EDGE obejmujący oddziały w Indiach, Brazylii, Stanach Zjednoczonych, Rosji i innych państwach. W 2017 r. organizacja EDGE wznowiła procedurę certyfikacji dla Australii, Brazylii, Kanady, Indii i Rosji.

 

GEEIS

GEEIS (Gender Equality European and International Standard) to standard opracowany przez grupę europejskich i międzynarodowych firm. Jego celem jest poświadczenie i upublicznienie najskuteczniejszych metod rozpowszechniania i promowania równouprawnienia płci oraz zarządzania działaniami w tym zakresie. Logo GEEIS jest przyznawane firmom, które zobowiązały się dążyć do osiągnięcia tego celu i uczyniły z niego integralną część swojej strategii zarządzania zasobami ludzkimi, jak również firmom pragnącym, aby podejmowane przez nie inicjatywy były rejestrowane i poświadczane przez niezależną organizację. W 2010 r. logo GEEIS zostało wprowadzone w Europie, a w 2016 r. w pozostałych częściach świata.

Partnerstwo z L’Oréal
L’Oréal należy do członków założycieli Arborus Fund, organizacji przeprowadzającej audyty GEEIS. Celem koncernu L’Oréal jest zapewnienie, aby równość pomiędzy mężczyznami i kobietami była osiągana poprzez stosowanie metod zgodnych z polityką Grupy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Obecnie certyfikat GEEIS posiadają 23 podmioty zależne i L’Oréal Corporate.

 

EQUILEAP

Organizacja Equileap została powołana do życia w celu przyspieszenia procesu zapewniania równości płci w miejscu pracy poprzez zwiększenie efektywności inwestycji, dotacji i wykorzystania wiedzy. W ramach rankingu Global Gender Equality Ranking organizacja poddaje ocenie 3.048 spółek z całego świata o kapitalizacji rynkowej rzędu ponad 2 miliardów dolarów działających w 23 państwach. Jest to pierwszy tego typu ranking, który pomoże inwestorom zorientować się, które spółki przodują w obszarze równouprawnienia płci, tak aby mogły odpowiednio ukierunkować swoje inwestycje, dążąc do osiągnięcia widocznej poprawy i zadowalającego zwrotu. Rankig jest ustalany na podstawie kart wyników obejmujących 19 kryteriów, w tym wynagrodzenie, możliwości realizacji zdolności przywódczych, równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym oraz płatne urlopy rodzicielskie.

Partnerstwo z L’Oréal
W 2018 roku, L’Oréal wyróżniony został jako wiodąca firma zróżnicowana pod względem płci w Europie (globalny ranking Equileap)

 

JENDA NA TRZY KOBIETY

W listopadzie 2018 roku,  L’Oréal jako pierwsza z firm dołączyła do "One in three women" (JEDNA NA TRZY KOBIETY), pierwszej w Europie sieci skupiającej firmy zaanagażowane w działania przeciwko przemocy ze względu na płeć. Tej inicjatywie, współtworzonej przez fundację Act Against Exclusion (FACE) oraz fundację Kering'a, patronuje Ministerstwo Na Rzecz Równości Płci i Walki z Dyskryminacją.

 

ILO

Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO) została założona w 1919 roku. Jest to obecnie jedyna trójstronna agencja Organizacji Narodów Zjednoczonych, służąca jako platforma pomiędzy przedstawicielami rządów, pracodawców i pracowników z 187 państw członkowskich ONZ. Agencja promuje dialog pomiędzy tymi trzema stronami, wyznacza normy pracy oraz opracowuje polityki i programy promujące uczciwe zatrudnienie oraz godziwe warunki pracy dla wszystkich mężczyzn i kobiet.

Partnerstwo z L’Oréal
Jako aktywny członek ILO od 2010 r., L’Oréal było jedną z pierwszych firm, które w 2015 r. podpisały kartę Global Business and Disability Network Charter. Ta globalna sieć międzynarodowych firm, narodowych organizacji pracodawców, organizacji biznesowych i organizacji niepełnosprawnych (DPOs) łączy wysiłki w celu zwiększenia otwartości na osoby niepełnosprawne w miejscu pracy.

 

ENAR

ENAR to ogólnoeuropejska sieć promująca równość rasową i wspomagająca współpracę pomiędzy stowarzyszeniami antyrasistowskimi z całego kontynentu. Jest to jedyna tego typu organizacja w Europie. Została założona w 1998 r. przez szeregowych aktywistów, który połączyli siły, aby nakłonić unijnych ustawodawców do podjęcia zdecydowanych kroków mających na celu zwiększenie równości rasowej w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Partnerstwo z L’Oréal
L’Oréal wspiera ENAR poprzez uczestnictwo w wydarzeniach i konferencjach poświęconych najlepszym praktykom mającym na celu zwiększenie różnorodności etnicznej i kulturowej w miejscu pracy.

 

DISABILITY HUB EUROPE

Disability Hub Europe for Sustainable Growth and Social Innovation to nowa inicjatywa pod przewodnictwem hiszpańskiej fundacji Fundación ONCE, współfinansowana z Europejskiego Fundusz Społecznego. Wdrożenie projektu o transgranicznym, międzynarodowym charakterze,  jest planowane na lata 2017-2020.

Partnerstwo z L’Oréal
L'Oréal jest jednym z partnerów założycieli Disability Hub Europe wraz z międzynarodowymi spółkami uznawanymi za organizacje wyznaczające standardy w kwestiach niepełnosprawności i zrównoważonego rozwoju.

 

EVE

EVE to seminarium poświęcone wzmacnianiu pozycji kobiet stworzone przez koncern Danone. Jego celem jest umożliwienie kobietom zainicjowania zmian w ich firmach poprzez zwiększanie ich zdolności przywódczych, a tym samym umiejętności inspirowania i motywowania.

Partnerstwo z L’Oréal
L’Oréal jest kluczowym uczestnikiem seminariów EVE od 2010 roku. Sekcja EVE działa także w Azji, a sekcja w Afryce ma zostać utworzona w grudniu 2017 roku.

 

STANDARDY DOT. LGBTI ONZ

Standardy te zostały stworzone, aby wspierać firmy w walce z homofobią oraz dyskryminacją społeczności LGBTI

Partnerstwo z L’Oréal
W 2018 roku, L’Oréal przyjął te standardy. Są one spójne z Kodeksem Etyki Grupy L’Oréal oraz potwierdzają długofalowe zobowiązanie na rzecz praw człowieka oraz realizacji strategii wspierającej różnorodność i walkę z wykluczeniem.

 

WOMEN EMPOWERMENT PRINCIPLES

Zasady Women’s Empowerment Principles, będące wynikiem współpracy organizacji ONZ Kobiety i United Nations Global Compact, to zbiór norm dla biznesu służących jako wskazówki, w jaki sposób wzmacniać pozycję kobiet w miejscu pracy, na rynku pracy i w społeczeństwie.

Partnership with L’Oréal W 2014 r. Jean Paul Agon, CEO Grupy L’Oréal, podpisał Zasady Women’s Empowerment Principles, tym samym potwierdzając daleko idące etyczne zaangażowanie koncernu w zakresie praw człowieka, różnorodności, odpowiedzialności społecznej, a zwłaszcza wyrównania szans.

 

 2/ ORGANIZACJE I SPOŁECZNOŚCI, KTÓRE WSPIERAMY

Na całym świecie L’Oréal wspomaga organizacje promujące różnorodne i otwarte środowiska. W naszej działalności, od sponsorowania programów mentorskich dla kobiet ze środowisk w niekorzystnej sytuacji społecznej po finansowanie stowarzyszeń niosących pomoc mniejszościom etnicznym, wybieramy partnerów umożliwiających nam wypełnienie naszych obowiązków jako odpowiedzialnego przedsiębiorstwa. 

Staramy się ponadto wspomagać lokalne społeczności, wspierając ich rozwój gospodarczy, zwłaszcza wywodzące się z nich kobiety. Dążąc do długotrwałego dobrobytu, L’Oréal zakupuje coraz więcej surowców pozyskanych zgodnie z zasadami sprawiedliwego handlu i poszanowaniem zasad solidarności, wyprodukowanych przez lokalne spółdzielnie i rolników gwarantujących odpowiednie wynagrodzenie.

Wiodące organizacje działające na rzecz pomocy ludziom
Jako Grupa o globalnym zasięgu czujemy się zobowiązani przystępować do organizacji i agencji promujących otwartość i sprawiedliwość, a gdy to możliwe obejmować w nich pozycję lidera. 
 

Nasze marki

Kiehl's wspiera Autism Speaks, partnerstwo promujące działania na rzecz osób z autyzmem na całym świecie.

Garnier wspiera UNICEF w niesieniu pomocy dzieciom w sytuacjach kryzysowych.

Urban Decay we współpracy ze szwajcarskim odziałem L’Oréal wspiera Szwajcarską Federację Niesłyszących poprzez program szkoleniowy dla niesłyszących konsultantek umożliwiający im podjęcie pracy w sklepach.

Maybelline wspiera Consorven, wenezuelską organizację narodową działającą na rzecz niesłyszących poprzez serie seminariów powadzonych w języku migowym w ramach kampanii Lift up Your Eyes.


Our subsidiaries

L’Oréal USA wspiera Human Rights Campaign w promowaniu polityk i praktyk obowiązujących w miejscu pracy w odniesieniu do mniejszości seksualnych (lesbijek, gejów, biseksualistów i transwestytów). W ramach Indeksu Równości Korporacyjnej (Corporate Equality Index) HRC przyznało L’Oréal najwyższą notę wynoszącą 100% i zakwalifikowało firmę do kategorii "Best Places to Work for LGBT Equality".

L’Oréal Mexico wspiera Juntos poprzez włączanie do swoich zespołów coraz większej liczby osób niepełnosprawnych.

L’Oréal Brazil wspiera Dream Learn Work w promocji Inspirando Sonhos, programu umożliwiającego studentom wywodzącym się ze środowisk o trudnej sytuacji społecznej poznanie świata korporacji dzięki mentoringowi prowadzonemu przez pracowników L’Oréal.

L’Oréal Portugal wspiera stowarzyszenie Salvador Association w procesie tworzenia środowisk pracy bardziej otwartych na osoby niepełnosprawne.

L’Oréal France wspiera ARPEJH, pomagając młodym niepełnosprawnym ludziom w procesie rozpoczęcia życia zawodowego po ukończeniu edukacji poprzez warsztaty i seminaria odbywające się regularnie w siedzibie L’Oréal.

L’Oréal Kenya wspiera stowarzyszenie Albinism Association of Kenya (ASK) we wzmacnianiu ekonomicznej i społecznej pozyzji albinosów. Członkowie zespołu L'Oréal w Afryce Wschodniej służą jako mentorzy grupie uczniów szkół średnich i studentów.

L’Oréal Russia wspiera Perspektiva w promowaniu niezależności i wyższej jakości życia dla osób niepełnosprawnych.

L’Oréal Chile wspiera Prohumana w zwiększaniu różnorodności w procesie rekrutacji poprzez warsztaty i spotkania.