PŁEĆ

20102017

Udział kobiet w wyższej
kadrze kierowniczej

Komitet
Wykonawczy

21%

33%

Komitety
Zarządzające

39%

48%

Menedżerowie
ds. Marki
(globalnie)

43%

62%

Rozwój
zawodowy kobiet

Promocje

61%

68%

Szkolenia

59%

63%

Ekspatriantki

34%

42%

Całkowita
liczba zatrudnionych

64%

69%

Kierownictwo
średniego szczebla

59%

62%

Członkowie
zarządu

21%

46%

Różnice w płacy ze
względu na płeć we Francji

* Kadra kierownicza. Z wyłączeniem
efektów strukturalnych i współczynników.

3%*

Począwszy od 2009 r. L’Oréal zleca
francuskiemu Narodowemu Instytutowi
Badań Demograficznych (INED) przeprowadzanie
corocznej analizy zarobków we Francji.

CERTYFIKATY

Firma L'Oréal od kilku lat realizuje ambitną politykę w zakresie równości płci. W celu pomiaru i oceny wdrożonych działań, w 2011 r. w połowie krajów, w których Grupa prowadzi działalność (reprezentujących 56% łącznej siły roboczej), zainicjowano postępowania certyfikacyjne w następujących organizacjach:

EDGE (Economic Dividend for Gender Equality)

GEEIS (Gender Equality European and
International Standard - Europejski i
Międzynarodowy Standard Równości
Zawodowej ze Względu na Płeć)

29PAŃSTW

 • Australia
 • Brazylia
 • Kanada
 • Stany Zjednoczone
 • Indie
 • Rosja
 • Austria
 • Belgia
 • Bułgaria
 • Chorwacja
 • Czechy
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja
 • Niemcy
 • Węgry
 • Irlandia
 • Włochy
 • Łotwa
 • Litwa
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • UK

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

Całkowita liczba osób niepełnosprawnych
zatrudnionych przez L’Oréal* 1,238

*Zatrudnienie bezpośrednie

Liczba państw, w których
obowiązuje ustawowy nakaz
zatrudniania osób
niepełnosprawnych

35

Francja

2010

2016

4.33% 5.21% Zatrudnienie bezpośrednie
5.44% 6.64% Całkowita liczba zatrudnionych

GRUPY NARODOWOŚCIOWE I ETNICZNE

Liczba narodowości mających
przedstawicieli pośród kadry pracowniczej 162

21 subsidiaries

have supported initiatives promoting
social, economic and multicultural
diversity in 2017.

ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW

Inwestycje w
rozwój kariery

78milionów euro*

* Zatrudnienie w ramach Cosmetics,
z wyłączeniem The Body Shop
2016 data

Pod lupą

Pracownicy przeszkoleni
w ramach warsztatów
"Różnorodność i integracja"

Ponad 28 tysięcy

Coroczne badanie opinii
pracodawników mające
a celu usprawnienie procesów

Ponad 80%
pracowników wzięło udział w badaniu