PŁEĆ

20102018

Udział kobiet w wyższej
kadrze kierowniczej

Komitet
Wykonawczy

21%

31%

Kluczowe
stanowiska

37%*

54%**

Menedżerowie
ds. Marki
(globalnie)

43%

66%

Rozwój
zawodowy kobiet

Promocje

61%

69%

Szkolenia

59%

65%

Ekspatriantki

34%

46%

CAŁKOWITA
lICZBA ZATRUDNIONYCH

64%

69%


MENEDŻEROWIE

59%

64%

CZŁONKOWIE
ZARZĄDU

21%

46%

RÓŹNICE W PŁACY ZE
WZGLĘDU NA PŁEĆ
WE FRANCJI

2%*

10%

 

2007

7%

 

2009

4%

 

2011

3%

 

2013

3%

 

2015

2%

 

2018

Od 2007 roku, L’Oréal zleca Instytutowi Economix skupiającemu renomowane jednostki badawcze (INED, CNRS i Universite Paris X), analizę różnicy w rocznych zarobkach kobiet i mężczyzn we Francji.
W 2007 roku różnica ta wynosiła 10%.

Porównawcza analiza danych
(obejmująca wynagrodzenie netto, uwzględniająca wiek, staż pracy, miejsce zatrudnienia, wymiar etatu i stanowisko) pokazuje różnicę na korzyść mężczyzn:
• 0,06% dla pracowników zatrudnionych w przemyśle oraz administracji
• 3,6% dla menedżerów

CERTYFIKATY

Firma L'Oréal od kilku lat realizuje ambitną politykę w zakresie równości płci. W celu pomiaru i oceny wdrożonych działań, w 2011 r. w połowie krajów, w których Grupa prowadzi działalność (reprezentujących 61% łącznej siły roboczej), zainicjowano postępowania certyfikacyjne w następujących organizacjach:

EDGE (Economic Dividend for Gender Equality)

GEEIS (Gender Equality European and International Standard - Europejski i Międzynarodowy Standard Równości Zawodowej ze Względu na Płeć)

29PAŃSTW

 • Australia
 • Brazylia
 • Kanada
 • Stany Zjednoczone
 • Indie
 • Rosja
 • Austria
 • Belgia
 • Bułgaria
 • Chorwacja
 • Czechy
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja
 • Niemcy
 • Węgry
 • Irlandia
 • Włochy
 • Łotwa
 • Litwa
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • UK

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

Całkowita liczba osób
niepełnosprawnych
zatrudnionych przez L’Oréal*1,177

Francja

2010

2018

4.33% 5.15% Zatrudnienie bezpośrednie
5.44% 6.64% Całkowita liczba zatrudnionych

GRUPY NARODOWOŚCIOWE I ETNICZNE

Liczba narodowości mających
przedstawicieli pośród kadry pracowniczej
158

23 subsidiaries

wdrożyły w 2018 roku inicjatywy związane
ze społecznym i etnicznym pochodzeniem

PROGRAM SOLIDARITY SOURCING REALIZOWANY Z DOSTAWCAMI

Międzynarodowy program współpracy z dostawcami wzmacniający społeczną integrację i walczący z wykluczeniem

wzmocnienie
pozycji ekonomicznej
kobiet

38,596

beneficjentów
stanowią kobiety

98%
stanowią drobni przedsiębiorcy, pozyskujący surowce w sposób zrównoważony w Afryce

29

projektów
w

14

krajach

141 beneficjentów
to firmy będące własnością kobiet

455 kobiet
należących do grup nieuprzywilejowanych lub nie mających dostępu do stanowisk i pracy zarezerwowanej zazwyczaj dla mężczyzn

Zatrudnienie
osób
niepełnosprawnych

2,080

osób niepełnosprawnych
jest zatrudnionych przez
naszych dostawców

wzrost

o 39%

(od 2014 r.)

z których 468
zlokalizowanych jest we Francji

83

projekty
w

24

krajach

ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW

Inwestycje w
rozwój kariery

87.3milionów euro*

* W górę o +3.4% w porównaniu do 2017 roku.

Pod lupą

Pracownicy przeszkoleni w ramach
warsztatów "Różnorodność i integracja X

33 000

Coroczne badanie opinii
pracodawników mające
a celu usprawnienie procesów

88%
pracowników wzięło udział w badaniu

CHOICE OF THE WEBSITE VERSION

Consult this website in another version :