„Dzielenie się pięknem ze wszystkimi”

zobowiązanie L’Oréal dotyczące zrównoważonego rozwoju.

Uruchomiony w 2013 roku program „Dzielenie się pięknem ze wszystkimi” (Sharing Beauty With All) stoi w zgodzie z wieloletnią tradycją odpowiedzialności i ma na celu wprowadzanie w naszej Grupie zmian, mających pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko.

Jako program całkowicie zintegrowany z wartościami Grupy L’Oréal, wyznacza on zobowiązania dotyczące zrównoważonego rozwoju do 2020 r. i jest oparty na czterech filarach: zrównoważona innowacja, zrównoważona produkcja, zrównoważone wybory
i zrównoważony rozwój.

Co roku L’Oréal przedstawia szczegółową i przejrzystą analizę strategii i rezultatów
w odniesieniu do odpowiedzialności społecznej i środowiskowej z uwzględnieniem kluczowych wskaźników efektywności. Raz w roku panel niezależnych międzynarodowych ekspertów gromadzi się, aby ocenić postępy i efekty podjętych działań, a także aby zarekomendować usprawnienia.

Innovating

Sustainably

Ulepszymy profile environmental and social development of all our products . When creating or changing the product will improve its environmental profile and social at least on one of the following criteria :
 • Nowa receptura zmniejszy ślad środowiskowy;
 • Nowa receptura wykorzysta odnawialne surowce pozyskane w zrównoważony sposób lub przy pomocy „zielonej” chemii;
 • Nowe opakowanie będzie miało ulepszony profil środowiskowy;
 • Nowy produkt będzie miał pozytywny wpływ na społeczeństwo. 

Producing

Sustainably

Do 2020 roku zmniejszymy ślad środowiskowy naszych zakładów produkcyjnych i centrów dystrybucji o 60% w porównaniu do wartości bazowej z 2005 roku, jednocześnie docierając do miliarda nowych klientów. Nasze założenia na rok 2020:

 • Zmniejszymy emisję CO2 w naszych zakładach produkcyjnych i centrach dystrybucji o 60% w porównaniu do wartości bazowej z 2005 roku;
 • Zmniejszymy emisję CO2 wynikającą z transportu produktów o 20% dla każdego produktu w porównaniu do wartości bazowej z 2011 roku;
 • Zmniejszymy zużycie wody o 60% dla każdego produktu końcowego w porównaniu do wartości bazowej z 2005 roku;
 • Zmniejszymy produkcję odpadów o 60% dla każdego produktu końcowegow porównaniu do wartości z 2005 roku.
 • Nie będziemy przekazywać odpadów na wysypiska. 
 

Living

Sustainably

Chcemy, aby nasi Klienci dokonywali świadomych wyborów. Aby osiągnąć ten cel realizujemy liczne inicjatywy:

 • Wykorzystamy narzędzia oceny produktów, aby określić profil środowiskowy i społeczny wszystkich naszych nowych produktów. Informacje te udostępnią wszystkie marki, tak aby Klienci mogli dokonywać zrównoważonych wyborów;
 • Wszystkie marki L’Oréal ocenią, jaki jest ich największy wpływ środowiskowy i społeczny oraz zobowiążą się do jego poprawy. Każda marka poinformuje o swoich postępach i będzie zwiększać świadomość Klientów w zakresie zrównoważonych wyborów;
 • Klienci będą mogli wpływać na nasze zrównoważone działania poprzez panel zrównoważonego rozwoju dla konsumentów.