23 października 2013 roku ogłosiliśmy w dokumencie „Sharing Beauty with All” nasze nowe zobowiązanie dotyczące zrównoważonego rozwoju do roku 2020.

NASZA WIZJA
Razem tworzymy zrównoważone piękno. Razem sprawimy, że zrównoważone podejście do biznesu będzie piękne. Chcemy dać piękno każdemu, bo wierzymy, że można je wyrażać w różny sposób. Wierzymy w piękno ochrony środowiska i bioróżnorodności, w piękno wspierania lokalnych społeczności i ochrony pracy zatrudnionych, w piękno dostarczania oczekiwanych i zrównoważonych produktów dla darzących nas zaufaniem kobiet i mężczyzn.

 

ZOBOWIĄZANIA I CELE

ZRÓWNOWAŻONA INNOWACJA

Chcemy, by do 2020 roku 100 % wprowadzanych przez nas produktów było przyjazne dla środowiska i aby spełniały one kryteria odpowiedzialności społecznej.
Za każdym razem, gdy będziemy opracowywać lub ulepszać produkt, będziemy udoskonalać także jego wpływ na środowisko i wymiar społeczny, kierując się następującymi wytycznymi:
 • Nowa formuła zmniejszy ślad środowiskowy.
 • Nowa formuła wykorzysta surowce odnawialne, które zostaną pozyskane w sposób zrównoważony lub za pomocą zielonej chemii.
 • Nowe opakowania będą miały lepszy profil środowiskowy.
 • Nowy produkt będzie spełniał wszystkie kryteria odpowiedzialności społecznej. 

 

ZRÓWNOWAŻONA PRODUKCJA
Do 2020 roku zmniejszymy nasz ślad środowiskowy o 60%  w odniesieniu do roku bazowego 2005, pozyskując jednocześnie miliard nowych konsumentów.

 • Zmniejszymy emisję CO2 w naszych fabrykach i centralach dystrybucyjnych o 60 proc. w liczbach bezwzględnych, w odniesieniu do roku bazowego 2005.
 • Zmniejszymy zużycie wody o 60 % na pojedynczy produkt końcowy, w odniesieniu do roku bazowego 2005.
 • Ograniczymy odpady o 60 % na pojedynczy produkt końcowy, w odniesieniu do roku bazowego 2005.
 • Nie będziemy przekazywać odpadów na wysypiska.
 • Ograniczmy naszą emisję CO2 z transportu produktów o 20% na pojedynczy produkt końcowy, w odniesieniu do roku bazowego 2011.

 

ZRÓWNOWAŻONE WYBORY
Do 2020 roku będziemy zachęcać każdego konsumenta L’Oréal do dokonywania zrównoważonych wyborów konsumpcyjnych, by razem chronić piękno naszej planety.

 • 100 % nowych produktów będziemy poddawać ocenie, aby określić ich profil środowiskowy i społeczny, oraz będziemy udostępniać te informacje, aby ułatwić konsumentom świadomy wybór podczas zakupu produktów.
 • Wszystkie marki L’Oréal określą swój największy wpływ środowiskowy i społeczny, aby zobowiązać się do zmniejszenia swojego śladu. Każda marka będzie informować o dokonywanych przez siebie postępach, a także szerzyć świadomość o zrównoważonych wyborach wśród konsumentów. 
 • Nasi konsumenci będą mogli wpływać na nasze działania poprzez panel do spraw zrównoważonego rozwoju dla konsumentów.

 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
> PRACOWNICY

Do 2020 roku pracownicy L’Oréal w każdym kraju na świecie będą mieli dostęp do systemów opieki zdrowotnej, ochrony społecznej oraz szkoleń. 

 • Zapewnimy opiekę zdrowotną pracownikom, dostosowaną do najlepszych praktyk dostępnych w kraju, w którym pracują. 
 • Zapewnimy wsparcie finansowe pracownikom na wypadek nieoczekiwanych wydarzeń życiowych, takich jak niesprawność lub trwała niezdolność do wykonywania pracy. 
 • Każdy pracownik L’Oréal będzie miał dostęp do co najmniej jednego szkolenia w roku, niezależnie od kraju, w którym pracuje.

 

> DOSTAWCY
Do 2020 roku 100% naszych strategicznych dostawców będzie brało udział w programie zrównoważonego rozwoju dla dostawców.

 • Wszyscy nasi strategiczni dostawcy będą poddawani ocenie i zostaną wybrani na podstawie swojego podejścia do odpowiedzialności środowiskowej i społecznej.
 • Wszyscy strategiczni dostawcy zostaną zobowiązani do przeprowadzania własnej oceny swojej polityki zrównoważonego rozwoju z naszym wsparciem.
 • Wszyscy dostawcy będą mieli dostęp do rozwiązań szkoleniowych L’Oréal, aby poprawić politykę zrównoważonego rozwoju.
 • 20 % naszych strategicznych dostawców dołączy do programu „Solidarity Sourcing”.

 

> SPOŁECZNOŚCI
Do 2020 roku zapewnimy dostęp do pracy dla ponad 100 tysięcy osób ze społeczności będących w najtrudniejszej sytuacji – to tyle, ile wynosi liczba naszych pracowników na całym świecie. A nasz cel osiągniemy dzięki programom w następujących dziedzinach:

 • Solidary Sourcing,
 • Kompleksowa dystrybucja,
 • Profesjonalizacja piękna,
 • Doradzanie i edukacja społeczności lokalnej,
 • Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością oraz osób ze społeczności etnicznych, stanowiących mniejszość na rynku pracy.